(024) 7460059 mesin@undip.ac.id
Budiyono SE

Budiyono

Kadyo

Kadyo

Mustahal

Mustahal

subroto

Subrata

Mashudi

Mashudi

Agus Saryono

Agus Saryono

Arik Prasetyo

Arik Prasetyo

Arnes

Vighornes

Wahyu Ari Putranto ST MT

Wahyu Putranto

Rukanah

Rukanah

Tina Nurmala SS

Tina Nurmala

Nita Kurniawati A.Md

Nita Kurniawati

Dani Hidayati A.Md

Dani Hidayati

Nastin

Nastin